پرداخت خسارت به مشترکین زیان دیده خانگی و تجاری شهری و روستایی